despreGO.ro

Metodologie finantare Ministerul Sportului

Metodologia privind finantarea federatiilor sportive nationale
de catre Ministerul Sportului


CONTRACT (extras)
privind finantarea programelor sportive de utilitate publica in anul 2022

CAPITOLUL V. TRANSPARENTA
Art.5. (1) Contractul de finantare, inclusiv anexele sale, precum si informatiile si documentele vizand executarea acestora constituie informatii de interes public in conditiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, cu respectarea exceptiilor prevazute de aceasta si a celor stabilite prin prezentul contract.
(2) Urmatoarele elemente, asa cum rezulta acestea din contractul de finantare si anexele acestuia, inclusiv, daca e cazul, din actele aditionale prin care se aduc modificari contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidential:
a) denumirea programului, denumirea completa a beneficiarului si, daca acestia exista, a partenerilor, data de incepere si cea de finalizare a programului, date de contact - minimum o adresa de email si numar de telefon - functionale pentru echipa programului; locul de implementare a programului - localitate, judet, regiune si, daca programul include activitati care se adreseaza publicului, adresa exacta si datele de contact pentru spatiile dedicate acestor activitati in cadrul programului;
b) valoarea totala a finantarii acordate si intensitatea sprijinului exprimate atat ca suma concreta, cat si ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale programului, precum si valoarea platilor efectuate;
c) dimensiunea si caracteristicile grupului tinta si, dupa caz, beneficiarii finali ai programului;
d) rezultatele estimate si cele realizate ale programului, atat cele corespunzatoare obiectivelor, cat si cele corespunzatoare activitatilor, cu referire la indicatorii stabiliti;
e) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii si executantilor de lucrari contractati in cadrul programului, precum si obiectul contractului, valoarea acestuia si platile efectuate;
f) elemente de sustenabilitate a rezultatelor programului.


 Obligatii privind transparenta