despreGO.ro

Asociatia Saijo - Statut

Asociatia Saijo

Statutul Asociatiei Saijo


Republicare site  Asociatia Saijo  din perioada 2003-2010


Capitolul I: Denumirea, forma juridica, sediul si durata asociatiei

Art. 1: Asociatia SAIJO este o persoana juridica autonoma, nonguvernamentala, nu are scopuri politice, lucrative ori patrimoniale si se constituie in mod voluntar de catre membri fondatori, pe baza liberului consimtamant, in vederea realizarii scopului si obiectivelor propuse prin prezentul statut. Asociatia este persoana juridica independenta, constituita in baza O.G. 26/2000 si va functiona din momentul inregistrarii sale legale. Ea poate avea emblema, sigiliu, antet, stampila proprie, cont in lei si valuta.

Art. 2: Denumirea asociatiei este : "Asociatia SAIJO".

Art. 3: Sediul asociatiei este in Bucuresti, str. Smardan, nr. 18, sc. B, et. 6, ap. 77, sector 3. Sediul asociatiei va putea fi mutat sau schimbat numai in conditiile deciziei Adunarii Generale a membrilor acesteia.

Art. 4: Asociatia este constituita de membrii fondatori, semnatari ai actului constitutiv. Durata de functionare a asociatiei este nedeterminata, incepand cu data inscrierii in registrul special al persoanelor juridice de la Judecatorie.

Art. 5: Asociatia isi inceteaza activitatea in urmatoarele cazuri:

a) prin decizia Adunarii Generale, cu o majoritate de 2/3, cu respectarea procedurii legale;
b) de plin drept, in conditiile legii:
- implinirea duratei pentru care a fost constituita;
- realizarea sau imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
- reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni;
- imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care trebuiau constituite.
c) prin hotarare judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
- cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
- cand realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
- cand asociatia a devenit insolvabila;
- in cazul prevazut la art. 14 din OG 26/2000.

Capitolul II: Scopul si obiectul de activitate

Art. 6: Asociatia "SAIJO" este o asociatie de interes public, neguvernamentala, non-profit si are ca scop principal al activitatii sustinerea si promovarea jocului de GO.

Art. 7: In vederea atingerii scopului propus, asociatia va avea ca obiect de activitate urmatoarele:

a) Initierea si sustinerea unor programe si actiuni de atragere a tinerilor in popularizarea si practicarea jocului de GO.
b) Sustinerea de stagii, tabere, cantonamente, alte forme de promovare si initiere in jocul de GO;
c) Sustinerea unor competitii de masa, respectand toate regulamentele si instructiunile in vigoare;
d) Stabilirea unor colaborari cu alte organizatii de specialitate din tara si din strainatate, in vederea ridicarii nivelului tehnic al practicantilor acestui joc, acestea urmand a fi prevazute in cadrul unor protocoale speciale incheiate in acest sens;
e) Initierea si instruirea membrilor asociatiei si a altor persoane interesate in practicarea jocului de GO.
f) Editarea de reviste, pliante, brosuri, alte materiale tiparite pentru evidentierea activitatii sportive proprii si pentru mediatizarea rezultatelor in randul publicului.

Art. 8: Pentru atingerea scopului si obiectivelor propuse, asociatia poate desfasura activitati economice accesorii scopului nepatrimonial pentru care a fost constituita, cum ar fi:

- imprimarea si vanzarea de materiale ce promoveaza emblema si culorile asociatiei sau ale sponsorilor (tricouri, mape, calendare, etc);
- vanzarea revistei proprii sau a altor publicatii proprii;
- vanzarea de material sportiv (echipament, carti, suplimente de efort, etc).
Toate aceste activitati urmeaza a fi supuse reglementarilor legale in vigoare si dispozitiilor interne ale asociatiei.

Capitolul III: Patrimoniul asociatiei

Art. 9: Asociatia SAIJO are buget propriu, a carui stabilire, executie si incheiere se face in conditiile prezentului statut si ale legislatiei financiar-contabile.

Art. 10: Anul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie.

Art. 11: Inchiderea exercitiului bugetar pentru anul ce se incheie si aprobarea bugetului pentru anul ce urmeaza se fac - in ordinea indicata - cu prilejul Adunarii generale a asociatiei. Sumele nefolosite in exercitiul bugetar incheiat se fac venit la bugetul pe noul an.

Art. 12: Patrimoniul asociatiei este format din mijloace banesti si materiale. Patrimoniul initial de constituire este format din aporturile in numerar efectuate de catre membri, avand o valoare totala de 7.000.000 lei (saptemilioanelei). Cotizatia se va stabili si modifica prin aprobarea Adunarii generale. Fondurile banesti necesare vor putea fi suplimentate prin contracte de sponsorizare, donatii facute de persoane fizice sau juridice simpatizante ale miscarii sportive din tara sau din strainatate.

Art. 13: Veniturile asociatiei sunt alcatuite din: fondurile stabilite si varsate ca patrimoniu social initial de catre membrii fondatori, venituri provenind din cotizatii ale membrilor, venituri provenind din taxele percepute pentru participarea la unele activitati ale asociatiei sau pentru furnizarea unor servicii (de exemplu, taxa pentru accesul la biblioteca asociatiei), venituri provenind din activitatile economice accesorii scopului nepatrimonial al asociatiei, venituri provenind din contracte de sponsorizare, donatie sau mecenat, venituri obtinute din chirii, precum si alte venituri.

Art. 14: Asociatia SAIJO poate avea unul sau mai multe conturi la unitati bancare.

Art. 15: Patrimoniul asociatiei nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale asociatilor.

Capitolul IV: Organizare si functionare

Art. 16: Membrii asociatiei sunt:

a) membri fondatori;
b) membri aderenti;
c) membri de onoare;
d) membri legitimati.

Art. 17: Membrii fondatori sunt persoanele care au participat la infiintarea asociatiei si figureaza ca atare in actele destinate inregistrarii sale legale.

Art. 18: Membrii aderenti pot fi persoane din tara sau din strainatate care impartasesc obiectivele asociatiei, o sprijina in activitatea sa. Calitatea de membru aderent este propusa de catre Consiliul Director prin majoritate absoluta si trebuie validata de catre Adunarea Generala.

Art. 19: Membrii de onoare pot fi personalitati din tara sau din strainatate care impartasesc obiectivele asociatiei si o sprijina in activitatea sa.

Art. 21: Calitatea de membru al asociatiei inceteaza:

a) prin retragerea voluntara, care trebuie comunicata Comitetului director cu cel putin 1 (una) luna inainte de sfarsitul anului social. In acest caz, retragerea este considerata valabila la sfarsitul anului social.
b) prin hotararea Consiliului Director, in urmatoarele situatii:
c) manifesta pasivitate in infaptuirea scopurilor si obiectivelor asociatiei;
d) savarseste fapte care contravin prezentului statut sau legii;
e) nu-si indeplineste obligatia de plata a cotizatiei pe o perioada de 6 (sase) luni consecutiv;
f) in orice situatii in care Consiliul Director decide ca aceasta masura se justifica din ratiuni ce tin de morala, etica, echitate, corectitudine, atasament fata de scopurile si obiectivele asociatiei. In acest caz, excluderea este valabila de la data comunicarii hotararii Consiliului Director.
g) prin deces.

Art. 22: Asociatii care se retrag sau sunt exclusi, nu au nici un drept asupra patrimoniului asociatiei. Ei raman obligati sa achite cotizatiile pentru intreaga perioada cat au fost membrii ai asociatiei.

Art. 23: Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:

a) sa participe la toate activitatile asociatiei;
b) sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director;
c) sa reprezinte asociatia, pe baza unei imputerniciri scrise emise de catre Consiliul Director, in raporturile cu persoane fizice si/sau juridice, guvernamentale sau neguvernamentale, din tara si din strainatate;
d) sa beneficieze de toate inlesnirile pe care asociatia le obtine pentru membrii sai, precum si de sprijinul pe care asociatia il poate oferi, in conformitate cu obiectivele sale.

Membrii asociatiei au urmatoarele indatoriri:

a) sa plateasca cotizatia in cuantumul si la termenele stabilite de Adunarea Generala;
b) sa se abtina de la orice actiuni care ar contraveni scopului si/sau obiectivelor asociatiei;
c) sa contribuie, pe masura posibilitatilor, la realizarea scopului si/sau obiectivelor asociatiei;
d) alte indatoriri stabilite e adunarea generala sau de Consiliul Director.

Art. 24: Forul suprem al ASOCIATIEI SAIJO este ADUNAREA GENERALA, constituita din totalitatea membrilor fondatori si a membrilor aderenti ai asociatiei. Membrii legitimati nu au drept de vot in Adunarea Generala.

Art. 25: Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele:

a) stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei;
b) aproba si modifica actul constitutiv si statutul asociatiei;
c) aproba si modifica cuantumul cotizatiei;
d) numeste si revoca membrii Consiliului Director;
e) aproba raportul anual al Consiliului Director;
f) controleaza activitatea membrilor Consiliului Director;
g) decide cu privire la actionarea in judecata al oricarui membru al Consiliului Director pentru eventualele pagube aduse clubului din culpa sa;
h) decide asupra formelor de convocare a Adunarii Generale a cvorumului de prezenta pentru validarea hotararilor precum si asupra modalitatilor de vot;
i) aproba bugetul de venituri si cheltuieli;
j) alege si revoca cenzorul sau comisia de cenzori;
k) decide asupra dizolvarii si lichidarii asociatiei;
l) decide in orice alte probleme privind asociatia.

Art. 26: Toti membrii Adunarii Generale au drept egal de vot.

Adunarile generale sunt:

a) Ordinara : convocata cel putin o data pe an;
b) Extraordinara : convocata ori de cate ori este nevoie, din initiativa Consiliului Director, la cererea scrisa si motivarea a cel putin o treime din numarul participantilor.

- Adunarea Generala Ordinara este legal constituita cu prezenta a majoritatii de l dintre membrii cu drept de vot ai asociatiei, iar Adunarea Ggenerala Extraordinara, este statutar constituita in prezenta unei majoritati de l din membrii, iar hotararile vor fi luate cu o majoritate simpla a numarului membrilor prezenti. In cazul in care la prima convocare nu se va intruni cvorumul sus-mentionat, urmatoarea sedinta va avea loc dupa min. 7 (sapte) zile de la prima convocare. La aceasta data sedinta va fi legal constituita in prezenta membrilor participanti, iar hotararile se vor lua cu majoritatea simpla celor prezenti.

Art. 27: Hotararile Adunarii Generale se iau in conformitate cu prevederile actelor constitutive si ale legislatiei in vigoare.

Art. 28: Consiliul Director este organul executiv de conducere al asociatiei format din cinci membri alesi de Adunarea Generala, prin vot secret, pentru o perioada de 4 ani. Membrii Consiliului director sunt reeligibili. Membrii primului Consiliu Director sunt:

- Presedinte
- Vicepresedinte
- Secretar
- 2 membri simpli

Consiliul Director alege dintre membrii sai un presedinte. Asociatia este reprezentata, in relatiile cu tertii, in justitie si in fata altor autoritati, de presedintele Consiliului Director. Membrii Consiliului Director sunt raspunzatori pentru activitatea lor, in conditiile O.G. 26/2000. Atributiile Consiliului Director sunt:

a) Asigura conducerea operativa a asociatiei intre adunarile generale si realizeaza actele de administrare ale acestuia.
b) Asigura intocmirea bilantului si bugetului de venituri si cheltuieli pe care le supune spre aprobarea Adunarii Generale.
c) Prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.
d) Incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
e) Aproba organigrama si structura de personal ale asociatiei;
f) Aproba aderarea de noi membri la asociatie;
g) Orice alte atributii si sarcini stabilite de Adunarea Generala.

Art. 29: Sigla asociatiei va fi stabilita ulterior infiintarii acesteia.

Art. 30: La data primei Adunari Generale aceasta va desemna un Cenzor.

Cenzorul are urmatoarele obligatii:

- verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei;
- intocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
- poate participa la sedintele Consiliului Director, fara drept de vot;
- indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala;

Art. 31: Cenzorul isi exercita controlul anual, verificand bilantul pana cel mai tarziu la data de 10 martie a anului urmator. Verificarea cenzorului se va concretiza intr-un raport prezentat Adunarii Generale.

Capitolul V: Dizolvarea si lichidarea asociatiei

Art. 32: Dizolvarea asociatiei are loc in urmatoarele cazuri: - scopul pentru care a fost constituita nu mai poate fi realizat; - imposibilitatea continuarii activitatii din cauza insolvabilitatii; - decizia Adunarii Generale a membrilor sai. In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice, ci numai catre persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemanator, conform prevederilor art. 60 din OG nr. 26/2000.

Art. 33: Lichidarea asociatiei se va face cu procedura si in conditiile stabilite prin art. 61 - 70 din OG nr. 26/2000.

Capitolul VI: Dispozitii finale

Art. 34: Prevederile prezentului Statut intra in vigoare din momentul semnarii lui de catre membrii fondatori si autentificarii acestuia de catre notarul public.

Art. 35: Asociatia constituita in baza prezentului Statut va fi inregistrata, potrivit legii, in Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial.

Art. 36: Ca persoana juridica, Asociatia are stampila, sigla, precum si orice alte materiale necesare activitatii sale si promovarii actiunilor proprii.

Art. 37: Toate litigiile privitoare la prezentul statut sau izvorate ca urmare a aplicarii prevederilor acestuia se vor solutiona pe cale amiabila. In caz contrar, acestea vor fi de competenta instantei judecatoresti pe a carei raza teritoriala se afla sediul asociatiei.

 Saijo Masataka